︿
IWUMD2024
 • Home
 • /
 • Organizing Committee

Chair

Ray-Hua Horng (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)

Co-Chair

Kun-Yu Lai (National Central University, Taiwan)

Members

 • Shoou-Jinn Chang (National Cheng Kung Univ., Taiwan)
 • Shigefusa Chichibu (Tohoku Univ., Japan)
 • Ekaterine Chikoidze (Univ. Paris-Saclay, France)
 • Yuh-Shing Chou (National Cheng Kung Univ., Taiwan)
 • Chih-Wei Chu (Academia Sinica, Taiwan)
 • Chin-Han Chung (National Yang Ming Chiao Tung Univ., Taiwan)
 • Chia-Yen Huang (National Yang Ming Chiao Tung Univ., Taiwan)
 • Jing-Kai Huang (City Univ., Hong Kong)
 • Junyong Kang (Xiamen Unvi., China)
 • Kuniaki Konishi (Tokyo Univ., Japan)
 • Hao-Chung Kuo (National Yang Ming Chiao Tung Univ., Taiwan)
 • Wei-Chi Lai (National Cheng Kung Univ., Taiwan)
 • Howard (Ho Wai) Lee (Univ. of California, Irvine, USA)
 • Hsin-Ying Lee (National Cheng Kung Univ., Taiwan)
 • Lance Lain-Jong (Lance) Li (The Univ. of Hong Kong, Hong Kong)
 • Der-Hsien Lien (National Yang Ming Chiao Tung Univ., Taiwan)
 • Sung Kyun Park (Pusan National Univ., Korea)
 • Shyh-Chiang Shen (Georgia Tech., USA)
 • Chih Shan Tan (National Yang Ming Chiao Tung Univ., Taiwan)
 • Ming-Lun Tseng (National Yang Ming Chiao Tung Univ., Taiwan)
 • Hsiang-Chen Wang (National Chung Cheng Univ., Taiwan)
 • Markus Weyers (FBH, Germany)
 • Yuh-Renn Wu (National Taiwan Univ., Taiwan)
 • Chan-Shan Yang (National Taiwan Normal Univ., Taiwan)
 • Zhi-Ting Ye (National Chung Cheng Univ., Taiwan)